PhD and Msc theses ~ Doktorske i master teze
PhD and Msc theses that I mentored - Doktorski i master radovi kojima sam bila mentor

Home | Courses ~ Kursevi | Research ~ Nauka | PhD and Msc theses - Doktorski i master radoviPhD theses - Odbranjeni doktorski radovi

 1. Mirko Spasić
  Title: Modelling of query languages and applications in code refactoring and code optimization
  Keywords: Software verification, SPARQL, query containment, FOL modeling, SMT solving, SPECS solver, embedded SQL, code refactoring, SQLAV framework
  PhD thesis.
  Date: March 23, 2021.
  This Ph.D. was acknowledged by the Annual Award of the Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts in the field of computing for Ph.D.

Msc theses - Odbranjeni master radovi


 1. Nikola Perić
  Naslov teze: Alat za generisanje i prikaz razlika u pokrivenosti koda testovima
  Oblast: Kompajleri. Verifikacija softvera. Profajleri.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 29. septembar 2023.
  Master rad urađen u saradnji sa kompanijom SYRMIA

 2. Vladimir Vuksanović
  Naslov teze: Unapređenje infrastrukture LLVM čuvanjem originalne lokacije pri debagovanju izdvojenog koda
  Oblast: Kompajleri. Debageri. Verifikacija softvera.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 15. septembar 2023.
  Master rad urađen u saradnji sa kompanijom SYRMIA

 3. Ana Petrović
  Naslov teze: Testiranje funkcionalnih programa na primeru aplikacije koja koristi jezike Elm i Eliksir
  Oblast: Programski jezici. Funkcionalno programiranje. Testiranje. Verifikacija softvera.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 8. septembar 2023.

 4. Tamara Ivanović
  Naslov teze: Imlementacija upravljača za digitalnu televiziju korišćenjem platforme Android
  Oblast: Razvoj softvera. Digitalna televizija. Komunikacioni protokoli.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 8. septembar 2023.
  Master rad urađen u saradnji sa kompanijom RT-RK

 5. Milica Galjak
  Naslov teze: Automatsko testiranje mobilnih aplikacija
  Oblast: Razvoj softvera. Testiranje. Verifikacja softvera.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 8. septembar 2023.

 6. Zorana Gajić
  Naslov teze: Savremeni alati za prikupljanje podataka sa veb-stranica
  Oblast: Razvoj softvera. Skript programiranje. Veb tehnologije.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 8. septembar 2023.

 7. Nikola Grulović
  Naslov teze: Tehnike augmentacije i kreiranja podataka za detekciju objekata
  Oblast: Veštačka inteligencija, mašinsko učenje
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 28. septembar 2022.

 8. Mirko Brkušanin
  Naslov teze: Implementacija pravila iz standarda AUTOSAR C++14 u okviru programskog prevodioca Clang
  Oblast: verifikacija softvera, statička analiza programa, kompilatori, standardi kodiranja
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 23. septembar 2022.
  Master rad urađen u saradnji sa kompanijom SYRMIA

 9. Ognjen Plavišić
  Naslov teze: Alat za statičku analizu i predlaganje izmena u C++ kodu
  Oblast: verifikacija softvera, statička analiza programa, kompilatori, standardi kodiranja
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 23. septembar 2022.
  Master rad urađen u saradnji sa kompanijom SYRMIA

 10. Irena Blagojević
  Naslov teze: Automatsko uklanjanje redundantnih testova
  Oblast: verifikacija softvera, testiranje, automatsko rezonovanje, SMT rešavači
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 23. septembar 2022.

 11. Nemanja Subotić
  Naslov teze: Programski jezici Elm i Eliksir u razvoju studentskog veb portala
  Oblast: programski jezici, razvoj softvera
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 16. septembar 2022.

 12. Nikola Dimić
  Naslov teze: Automatsko testiranje mikroservisnih aplikacija
  Oblast: verifikacija softvera, testiranje, razvoj softvera, mikroservisi
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 16. septembar 2022.

 13. Jovan Dmitrović
  Naslov teze: Implementacija prilagodljivog radiks-stabla u programskom jeziku Rust
  Oblast: programski jezici, algoritmi, razvoj softvera
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 9. septembar 2022.

 14. Srđan Lazarević
  Naslov teze: UART kao medijum za komunikaciju između uređaja sa ugrađenim računarom
  Oblast: uređaji sa ugrađenim računarom, računarske mreže, komunikacioni protokoli
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 8. septembar 2022.

 15. David Gavrilović
  Naslov teze: Distribuirana obrada geoprostornih podataka
  Oblast: programski jezici, razvoj softvera, distribuirana obrada podataka
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 8. septembar 2022.

 16. Marko Veljković
  Naslov teze: Kreiranje vidžeta u programskom jeziku Swift
  Oblast: Razvoj softvera. Programski jezici.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 1. jul 2022.

 17. Miloš Samardžija
  Naslov teze: Razvoj mikroservisne aplikacije za Android korišćenjem okruženja Lumen
  Oblast: Razvoj softvera. Distribuirano programiranje. Domenski orijentisano modelovanje. Mikroservisna arhitektura.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 21. septembar 2021.

 18. Lazar Mladenović
  Naslov teze: Automatsko ispravljanje grešaka detektovanih pomoću alata Memcheck
  Oblast: Verifikacija softvera. Dinamička analiza. Profajliranje.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 30. decembar 2020.

 19. Strahinja Stanojević
  Naslov teze: Proširivanje alata KLEE naprednim algoritmom pretrage stabla izvršavanja programa.
  Oblast: Verifikacija softvera. Simboličko izvršavanje. Algoritmika. Testiranje.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 23. septembar 2020.

 20. Ivan Ristović
  Naslov teze: Jezički invarijantna provera semantičke ekvialentnosti strukturno sličnih segmenata imperativnog koda.
  Oblast: Programski jezici. Kompajleri. Verifikacija softvera.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 03. jul 2020.
  Pohvala SANU za jedan od najboljih master radova u oblasti računarstva za 2020. godinu!

 21. Milena Dukanac
  Naslov teze: Jezik Elixir sa primenom u sekvencioniranju genoma.
  Oblast: Programski jezici. Bioinformatika. Algoritmika.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 25. septembar 2019.

 22. Đorđe Todorović
  Naslov teze: Podrška za naprednu analizu promenljivih lokalnih za niti pomoću alata GNU GDB.
  Oblast: Debageri. Verifikacija softvera. Testiranje.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 17. jun 2019.
  Master rad urađen u saradnji sa kompanijom RT-RK

 23. Marina Nikolić
  Naslov teze: Prikupljanje i prikaz podataka o izvršavanju programa.
  Oblast: Profajleri. Verifikacija softvera. Testiranje.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 4. jun 2019.
  Master rad urađen u saradnji sa kompanijom RT-RK

 24. Nikola Vidič
  Naslov teze: Primena mašinskog učenja u verifikaciji softvera.
  Oblast: Verifikacija softvera. Mašinsko učenje.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 8. februar 2019.

 25. Ana Mitrović
  Naslov teze: Primena jezika Skala u paralelizaciji rasplinutog testiranja.
  Oblast: Programski jezici. Konkurentno programiranje. Verifikacija softvera. Testiranje.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 8. februar 2019.

 26. Đorđe Milićević
  Naslov teze: Realizacija programskog jezika aKcent za programiranje ATmega328P mikrokontrolera pomoću LLVM infrastrukture.
  Oblast: Programski jezici. Kompajleri. Mikrokontroleri.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 28. septembar 2018.

 27. Nenad Lazić
  Naslov teze: Daljinska kontrola robota sa Android uređaja.
  Oblast: Razvoj softvera. Robotika. Uređaji sa ugrađenim računarom. Android.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 17. septembar 2018.
  Master rad urađen u saradnji sa kompanijom RT-RK

 28. Ana Đorđević
  Naslov teze: Automatsko generisanje test primera uz pomoć statičke analize i rešavača Z3.
  Oblast: Verifikacija softvera. Programski jezici. Veštačka inteligencija.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 13. jun 2018.

 29. Miloš Mitrović
  Naslov teze: Konkurentnost u programskom jeziku Go.
  Oblast: Programski jezici. Konkurentno programiranje. Algoritmika.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 31. januar 2018.

 30. Nikola Prica
  Naslov teze: Podrška za profajliranje softvera za uređaje sa ugrađenim računarom.
  Oblast: Razvoj softvera. Profajleri. Verifikacija softvera. Uređaji sa ugrađenim računarom.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 30. januar 2018.
  Master rad urađen u saradnji sa kompanijom RT-RK

 31. Aleksandra Karadžić
  Naslov teze: Alat Valgrind - implementacija konvencije FPXX za arhitekturu MIPS.
  Oblast: Razvoj softvera. Profajleri. Verifikacija softvera. Uređaji sa ugrađenim računarom.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 30. januar 2018.
  Master rad urađen u saradnji sa kompanijom RT-RK

 32. Branislava Živković
  Naslov teze: Паралелизациjа статичке верификациjе софтвера.
  Oblast: Verifikacija softvera. Konkurentno programiranje.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 20. septembar 2017.
  Nagrada SANU za najbolji master rad u oblasti računarstva za 2017. godinu!

 33. Stefana Cerovina
  Naslov teze: Виртуелна машина Дартино - имплементациjа интерпретатора за платформу МИПС
  Oblast: Kompajleri. Programski jezici. Arhitektura računara.
  Prijava teme.
  Rad.
  Izveštaj komisije.
  Datum odbrane: 27. oktobar 2016.
  Master rad urađen u saradnji sa kompanijom RT-RK

Home | Courses ~ Kursevi | Research ~ Nauka | PhD and Msc theses - Doktorski i master radovi