Dr.Olga Atanacković
zvanje: Vanredni profesor

predmeti (2008/2009): bibliografija: [pdf]

odabrani naučni radovi:O.Atanacković-Vukmanović, E.Simonneau:
THE USE OF ITERATION FACTORS IN THE SOLUTION OF THE NLTE LINE TRANSFER
PROBLEM-I. TWO-LEVEL ATOM
O.Atanacković-Vukmanović, L.Crivellari, E.Simonneau:
A FORTH-AND-BACK IMPLICIT Λ-ITERATION

e-mail: olga@matf.bg.ac.yu

biografija:

Olga Atanacković je rođena 13. februara 1959. godine u Beogradu. Na grupi za astronomiju (smer Astrofizika) Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu diplomirala je 1981. godine. Poslediplomske studije (smer Astrofizika) na Katedri za astronomiju PMF u Beogradu završila je 1986. godine odbranivši magistarsku tezu pod naslovom  "Analiza nelokalnih efekata u ne-LTR prenosu zračenja u zvezdanim atmosferama". Na istom fakultetu je oktobra 1991. godine odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Prilog rešavanju problema prenosa zračenja u zvezdanim atmosferama".

Od 1982. do 1996. godine bila je zaposlena na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu. U zvanje naučnog saradnika izabrana je 1992. godine. Od 1993. godine bila je angažovana za držanje vežbi iz predmeta Teorijska astrofizika na Katedri za astronomiju, a od 1995. godine (posle izbora u zvanje docenta) za držanje predavanja i vežbi iz Teorijske astrofizike. Od 1996. godine je zaposlena na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Godine  2002. izabrana je u zvanje vanrednog profesora. Na Katedri za astronomiju drži predavanja iz Opšte astrofizike i Teorijske astrofizike (po studijskim programima od 2006. godine iz: Teorije formiranja zvezdanih spektara i Dinamike kosmičke plazme) na osnovnim i Zvezdane atmosfere i Numeričke metode u prenosu zračenja na doktorskim studijama. Rukovodila je izradom diplomskih radova (na Fizičkom fakultetu i na Matematičkom fakultetu), jednog magistarskog rada, sada rukovodi izradom jedne doktorske teze. Bila je član komisija za ocenu i odbranu 17 magistarskih teza, 3 doktorske disertacije, kao i komisija za nostrifikaciju jedne fakultetske i 3 doktorske diplome.

Sa prof. dr Mirjanom Vukićević-Karabin koautor je univerzitetskog udžbenika iz Opšte astrofizike, koji je objavljen aprila 2004. godine.

Period od 1. decembra 1984. do 30. juna 1985. provela je, kao stipendista francuske vlade, na naučnoj specijalizaciji u Institutu za astrofiziku u Parizu. Narednih godina je u okviru Programa naučne saradnje izmedju Jugoslavije i Francuske radila na Projektu "Nove numeričke metode u rešavanju problema prenosa zračenja". Godine 1996. dobila je dvomesečnu stipendiju Francuskog Društva prijatelja nauke za rad na Institutu za astrofiziku u Parizu. Radila je na većem broju raznih naučnih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije, a trenutno je angažovana na projektu "Fizika Sunca i zvezda".

Do danas je objavila 50 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima i imala saopštenja na više od 20 domaćih i medjunarodnih konferencija. U dosadašnjem naučnom radu prof. Olga Atanacković-Vukmanović se bavila istraživanjima u nekoliko oblasti teorijske astrofizike i astronomije: pre svega teorijom formiranja spektralnih linija i prenosom zračenja u zvezdanim atmosferama (kinetičkim efektima u ne-LTR prenosu zračenja i numeričkim metodama u rešavanju jednačine prenosa zračenja), deformacijama linija u spektrima Sejfertovih galaksija i kvazara pod uticajem jakog gravitacionog polja, analizom posmatranih promena u sjaju zvezda u tesnim dvojnim sistemima, istraživanjima efekata Debye-vog ekraniranja na Štarkovo širenje spektralnih linija, refrakcijskim i astroklimatskim istraživanjima i bibliografijom kataloga nebeskih tela.

Prof. Olga Atanacković-Vukmanović držala je niz predavanja iz astronomije na Kolarčevom narodnom univerzitetu i na republičkim seminarima iz fizike za nastavnike osnovnih i srednjih škola. Učestvovala je u pripremama takmičara za Medjunarodnu astronomsku olimpijadu 2004. i 2005. godine.

Bila je sekretar Uredjivačkog odbora izdanja Astronomske opservatorije (1983-1990) i urednik Publikacija AOB (1990-1995). Od 1990. je član Uredjivačkog odbora Publications de l'Observatoire Astronomique de Belgrade i Uredjivačkog odbora Bulletin de l'Observatoire Astronomique de Belgrade (od 1996. – Serbian Astronomical Journal).

Takođe je bila član Upravnog odbora Astronomske opservatorije i Saveta Matematičkog fakulteta.

Kao član Naučnog ili Lokalnog organizacionog komiteta učestvovala je u organizaciji nekoliko naučnih skupova: VI European Regional Meeting of Astronomy (Dubrovnik, 1981), 100 godina Astronomske opservatorije u Beogradu (Beograd, 1987), The First Yugoslav Conference on Spectral Line Shapes (Krivaja, 1995), Simpozijum "On Contemporary Mathematics" povodom 125 godina Matematičkog fakulteta u Beogradu (Beograd, 1998), XIII Nacionalna konferencija jugoslovenskih astronoma (Beograd, 2002), XIV Nacionalna konferencija astronoma Srbije i Crne Gore (Beograd, 2005), XV Nacionalna konferencija astronoma Srbije (Beograd, 2008).

Od oktobra 2005. do marta 2007. godine je bila šef Katedre za astronomiju. Kao nastavnik i šef Katedre za astronomiju aktivno je učestvovala u radu na reformi nastavnih programa studija astronomije i astrofizike, kao i nastojanjima da se predmet Astronomija vrati u srednje škole.

Član je Astronomskog društva "Rudjer Bošković",  Društva astronoma Srbije, Evropskog astronomskog društva, Medjunarodne astronomske unije i njenih komisija br. 36 (Teorija zvezdanih atmosfera) i 46 (Astronomsko obrazovanje i razvoj). Od 2002. godine je predstavnik Srbije u Komisiji br. 46 Medjunarodne astronomske unije. Od 2002. do 2005. godine bila je član Upravnog odbora Društva astronoma Srbije i član Nacionalnog Komiteta za astronomiju. Od 2005. do 2008. godine je bila predsednik Nacionalnog Komiteta za astronomiju.