Nastavni planovi redovnih studija
na katedri za astronomiju
Diplomirani matematičar-astronom

Redni
broj 
*1  NAZIV PREDMETA  SEMESTAR  *2
1 2 3 4 5 6 7 8
7.1 OS Analiza I  4+4 4+4 PU
7.2 OS Linearna algebra 3+3 2+2 PU
7.3 OS Osnovi programiranja 2+2 2+2 PU
7.4 OS Analitička geometrija 3+3 PU
7.5 US Opšta astronomija 2+2 2+2 PU
7.6 OO Fizičko vaspitanje* 0+2 0+2
7.7 OO Sociologija 2+0 2+0 U
7.8 US Položajna astronomija 2+0 2+0 PU
7.9 US Opšta astrofizika 2+2 2+2 PU
7.10 OS Analiza II 4+4 4+4 PU
7.11 OS Algebra I 2+2 2+2 PU
7.12 OS Osnovi računarskih sistema 2+2 2+2 PU
7.13 OS Uvod u numeričku matematiku  2+2 PU
7.14 US Praktična astronomija 2+3 2+3 U
7.15 US Obrada astronomskih posmatranja 2+3 2+3 PU
7.16 US Racionalna mehanika 2+2 2+2 PU
7.17 OS Teorija realnih i kompleksnih
funkcija
2+2 2+2 PU
7.18 OS Diferencijalne jednačine 2+2 2+2 PU
7.19 OS Osnovi geometrije 2+2 2+2 PU
7.20 OS Uvod u filozofiju 2+0 2+0 PU
7.21 OO Strani jezik I* 1+1 1+1 PU
7.22 OO Pedagogija 2+0 U
7.23 US Efemeridska astronomija 2+2 2+2 PU
7.24 US Nebeska mehanika i teorija kretanja 
Zemljinih veštačkih satelita
2+0 2+0 U
7.25 US Teorijska astronomija 2+2 2+2 PU
7.26 US Zvezdani sistemi 2+2 2+2 U
7.27 OS Verovatnoća i statistika 2+2 2+2 PU
7.28 OS Algoritmi i matematička logika 2+0 U
7.29 OS Nacrtna geometrija 2+2 2+2 U
7.30 OS Metodika nastave matematike i računarstva 2+0 2+0 U
7.31 OO Strani jezik II* 1+1 1+1 PU
Nedeljni zbir časova 22 26 28 30 28 30 24 26
*1 Vrsta predmeta: OS-opšte stručni, OO-opšte obrazovni, US-usko stručni
*2 Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U-usmeni
* Ne ulazi u nedeljni zbir časova 
 
 

Diplomirani astrofizičar

Redni
broj 
*1  NAZIV PREDMETA  SEMESTAR  *2
1 2 3 4 5 6 7 8
8.1 US Opšta astronomija 2+2 2+2 PU
8.2 OS Mehanika i termodinamika 4+6 4+6 PU
8.3 OS Matematika I 4+4 4+4 PU
8.4 OS Osnovi programiranja 2+2 2+2 PU
8.5 OO Fizičko vaspitanje 0+2 0+2
8.6 OO Sociologija 2+0 2+0 U
8.7 US Opšta astrofizika 2+2 2+2 PU
8.8 OS Elektromagnetizam i optika 4+6 4+6 PU
8.9 OS Uvod u teorijsku mehaniku 4+2 PU
8.10 OS Matematika II 4+4 4+4 PU
8.11 OS Osnovi matematičke fizike 2+2 PU
8.12 OO Uvod u filozofiju 2+0 2+0 U
8.13 US Praktična astrofizika 2+2 2+4 PU
8.14 US Obrada astronomskih posmatranja 2+2 2+4 PU
8.15 OS Klasična teorijska fizika 6+4 PU
8.16 OS Kvantna teorijska fizika 4+4 PU
8.17 OS Uvod u atomsku fiziku 4+5 PU
8.18 OO Pedagogija 2+0 PU
8.19 OO Strani jezik I* 1+1 1+1 PU
8.20 OS Teorijska astrofizika 2+2 2+2 PU
8.21 US Struktura i evolucija zvezda 2+0 2+0 PU
8.22 US Radio astronomija 2+2 2+2 PU
8.23 US Zvezdana astronomija 2+2 2+2 U
8.24 OS Subatomska fizika 4+5 PU
8.25 US Osnovi fizike jonizovanih gasova i lasera 3+2 U
8.26 OS Metodika nastave i istorija astronomije 2+2 2+2 U
8.27 OO Strani jezik II 1+1 1+1 U
Nedeljni broj časova 26 26 28 30 28 25 29 25
*1 Vrsta predmeta: OS-opšte stručni, OO-opšte obrazovni, US-usko stručni
*2 Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U-usmeni
* Ne ulazi u nedeljni zbir časova
Nastavni planovi poslediplomskih studija
na katedri za astronomiju


        1. FUNDAMENTALNA ASTRONOMIJA

    I godina
1. Odabrane metode obrade posmatranja (60+60 časova, I i II semestar)
2. Odabrana poglavlja astronomije (60+60, I i II sem.)
    II godina
3. Izborni predmet 1 (45, III sem.)
4. Izborni predmet 2 (45, III sem.)
5. Specijalni kurs (30, IV sem.)
 

    Izborni predmeti:
1. Satelitska astrogeodezija
2. Zvezdani katalozi i fundamentalne astronomske konstante
3. Uvod u teoriju relativnosti
4. Teorija Zemljine rotacije
5. Galaktička astronomija
6. Novi instrumenti i metode u astronomiji
 
 


        2. NEBESKA MEHANIKA
    I godina
1. Diferencijalna geometrija (60+60 časova, I i II semestar)
2. Analitička mehanika (60+60, I i II sem.)
    II godina
3. Izborni predmet 1 (45, III sem.)
4. Izborni predmet 2 (45, III sem.)
5. Specijalni kurs (30, IV sem.)
 

    Izborni predmeti:
1. Analitičke metode nebeske mehanike
2. Numeričke metode nebeske mehanike
3. Teorija kretanja velikih planeta
4. Teorija kretanja veštačkih satelita
 
        3. ZVEZDANA ASTRONOMIJA
    I godina
1. Odabrane metode obrade posmatranja (60+60 časova, I i II semestar)
2. Zvezdani sistemi II (60+60, I i II sem.)
    II godina
3. Izborni predmet 1 (45, III sem.)
4. Izborni predmet 2 (45, III sem.)
5. Specijalni kurs (30, IV sem.)
 

    Izborni predmeti:
1. Zvezdani katalozi i fundamentalne astronomske konstante
2. Galaktička spiralna struktura
3. Galaktička radio-astronomija
4. Galaktička astronomija
5. Uvod u teoriju relativnosti
6. Specijalne funkcije
7. Dvojne i višestruke zvezde
 
 


        4. ASTROFIZIKA
    I godina
1. Odabrane metode obrade posmatranja (60+60 časova, I i II semestar)
2. Magnetohidrodinamika (60+60, I i II sem.)
    II godina
3. Izborni predmet 1 (45, III sem.)
4. Izborni predmet 2 (45, III sem.)
5. Specijalni kurs (30, IV sem.)
 

    Izborni predmeti:
1. Metode i tehnike posmatranja Sunca
2. Fizika Sunca
3. Zvezdane atmosfere
4. Fizika zvezda
5. Galaktička astronomija
6. Astronomska spektroskopija
7. Odabrana poglavlja teorijske radio-astronomije
8. Odabrana poglavlja posmatračke radio-astronomije
9. Specijalne funkcije
10. Uvod u teoriju relativnosti
11. Teorija gravitacije
12. Odabrana poglavlja vangalaktičke astronomije[glavna] [istorija] [osoblje] [nastava] [nauka]

[oglasna tabla] [kontakt] [linkovi] [english]