lkatct lnasct lnauct lzapcs lzasct  
 
 
ENGLISH
 

 

Biografija
Predmeti
Naučni radovi
Stručni radovi
Saopštenja

MATEMATIČKI FAKULTET

UNIVERZITET U BEOGRADU

 

Vladimir Janković

Adresa Matematički fakultet
  Univerzitet u Beogradu
  Studentski trg 16, P. P. 550
11000 Beograd, Srbija i Crna Gora
Telefon +381 11 630 151
Email vjankovic@matf.bg.ac.yu
Datum rođenja 04. 05. 1951.
Mesto rođenja Beograd, Srbija i Crna Gora
Državljanstvo Srbija i Crna Gora
   

Biografija

  Rođen je 04. 05. 1951. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Matematičku gimnaziju. Tokom školpvanja osvajao je nagrade na mnogobrojnim takmičenjima od kojih su najvažnije dve druge nagrade na XI i XII Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu, grupa za matematiku, 2. jula 1974. godine sa prosekom 9,94. Magistrirao je na matematičkoj grupi PMF-a juna 1977. sa temom: Svojstva konveksnih skupova i problemi optimalnog upravljanja. Školsku 1981/82. godinu proveo je na Mehaničko-matematičkom fakultetu Moskovskog državnog univerzitetu na specijalizaciji pod rukovodstvom profesora V. M. Tihomirova. Doktorirao je januara 1984. godine sa temom: Prilog varijacionom računu i optimalnom upravljanju. Decembra 1989. godine proveo je šesnaest dana na studijskom boravku u Moskvi. Krajem 2002. godine proveo je u Moskvi mesec dana kao gost Mehaničko-matematičkog fakulteta i Fakulteta pedagškog obrazovanja, na osnovu ugovora o saradnji između MGU i BU, u kom je sa naše strane odgovoran za dve teme.

  Septembra 1974. godine zaposlio se kao profesor pripravnik u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Istovremeno je počeo da radi kao honorarni asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu. Godine 1976. izabran je za asistenta pripravnika za predmet Matematička analiza I. Za asistenta je izabran 1979, za docenta 1985. godine, a za vanrednog profesora 2003. godine. Kao asistent držao je vežbe iz predmeta: Matematička analiza I, Matematička analiza II, Osnovi geometrije, Linearna algebra i analitička geometrija i Matematika I. Kao nastavnik držao je predavanja iz predmeta Varijacioni račun, Optimalno upravljanje i Varijacioni račun i optimalno upravljanje, koje je sam uveo i formirao. Osim toga, predavao je i predmete Konveksna analiza, Matematičko programiranje (za studente smera za Verovatnoću i statistiku), Matematička analiza I, Matematička analiza II i Matematika II (za studente Fakulteta za fizičku hemiju). Nekoliko puta je držao specijalni kurs na temu Linearni problem optimalnog upravljanja i specijalni kurs na temu Princip maksimuma Pontrjagina. Na postdiplomskim studijama je držao predmet Teorija ekstremalnih zadataka (za studente smera za Numeričku matematiku i optimizaciju), koji je sam uveo i formirao.

  Učestvovao je u organizovanju mnogobrojnih matematičkih takmičenja za učenike srednjih škola i za studente. Dugi niz godina bio je član Republičke i Savezne komisije za mlade matematičare. Na 19. Međunarodnoj olimpijadi koja je održana 1977. godine u našoj zemlji bio je predsednik problemske komisije i koordinator. Tri puta je bio zamenik rukovodioca jugoslovenske ekipe na Međunarodnim matematičkim olimpijadama srednjoškolaca (MMO). Od 1992. do 1996. godine bio je rukovodilac jugoslovenske ekipe i član Žirija na tri MMO na kojima je učestvovala naša zemlja. U okviru svoje delatnosti u KMM "Arhimedes" 1998. godine uključio je Beograd u Međunarodni matematički turnir gradova i u naredne četiri godine je bio predsednik lokalnog Žirija. Sada se u okviru aktivnosti KMM "Arhimedes" bavi pripremanjem naših srednjoškolaca za međunarodna matematička takmičenja najvišeg nivoa. Dao je više originalnih zadataka predloga za Međunarodne matematičke olimpijade i za studentska takmičenja koja su se organizovala na našem fakultetu povodom dana studenata. Dugi niz godina je bio urednik edicije Materijali za mlade matematičare koju izdaje Drušvo matematičara Srbije. Član je redakcije stručno metodičkog časopisa Nastava matematike u svojstvu urednika rubrike Nastava matematike na fakultetima, redakcije časopisa The Teaching of Mathematics i redakcije srednjoškolskog matematičko-informatičkog časopisa Tangenta, koje sve izdaje Društvo matematičara Srbije.

Predmeti u školskoj 2004.-05. godini

Naučni radovi

 1. About a Man and Lions, Matematički vesnik, 2(15)(30), 1978, 359-361.

 2. Existence Theorems for Some Optimal Control Problems, Matematički vesnik, 5(18)(33), 1981, 361-366.

 3. The Linear Control Problem, Matematički vesnik, 6(19)(34), 1982, 41-47.

 4. Orientation of Absolute Space Sn, Publ. Inst. Mat., 35(49), 1984, 131-137.

 5. The Linear Optimal Control Problem with Variable Endpoints, Publ. Inst. Mat., 45(59), 1989, 133-142.

 6. Necessary Conditions in a Problem of Calculus of Variations, Publ. Inst. Mat., 45(59), 1989, 143-151.

 7. Linear Optimal Control Problem in Plane, Publ. Inst. Mat., 47(61), 1990, 88-98.

 8. Još o linearnom problemu optimalnog upravljanja s pokretnim krajevima, Zbornik radova sa XVI SYM-OP-IS-a, 1989, 279-282.

 9. Solution of one Problem of G. Pólya, Matematički vesnik, 48, 1996., 47-50.

 10. On the Impossibility of one Ruler-and-Compass Construction, Matematički vesnik, 48, 1996, 73-75.

 11. On Necessary Conditions in the Calculus of Variations, Publ. Inst. Mat., 61(75), 1997, 61-72.

 12. Неопходимые условия экстремума в вариационном исчислении при отсуствии гладкости по фазовым переменным, Математические заметки, том 61, вып, 6, 1997, 922-930; translation in Math. Notes, 61, no. 5-6, 1997, 770-776.

 13. On contractibility of the operator I-tDf, Matematički vesnik, 49, 1997, 245-248.

 14. Neophodni uslovi za glatke i konveksne probleme, Zbonik radova sa XXV SYM-OP-IS-a, 1998, 427-430.

 15. Improper Integral, The Teaching of Mathematics, I, 1998, 53-58.

 16. Needle variation, J. Math. Sci., New York 110, No.2, 2002, 2558-2571

 17. Tent theory, J. Math. Sci., New York 110, No.2, 2002, 2572-2582

 18. Optimal control problem on a bounded interval, J. Math. Sci., New York 110, No.2, 2002, 2583-2589

 19. Optimal control problem on an unbounded interval, J. Math. Sci., New York 110, No.2, 2002, 2590-2593

 20. Divided Diferences, The Teaching of Mathematics, III, 2, 2000, 115-119

 21. Ponovni susret sa implicitnom funkcijom, Zbornik radova sa XXX SYM-OP-IS-a, 2003, 385-388

Stručni radovi

 1. Potpunost uređenja skupa realnih brojeva, Matematika br. 3, 1973, Beograd

 2. Diferencne jednačine, Materijali za mlade matematičare, sv. 8, 1976, Beograd

 3. Međunarodne matematičke olimpijade, Materijali za mlade matematičare, sv. 11, 1977, Beograd (koautor)

 4. 60 zadataka za XIX Internacionalnu matematičku olimpijadu, Društvo matematičara, fizičara i astronoma SR Srbije, 1979, Beograd (koautor)

 5. Savezna i republička matematička takmičenja srednjoškolaca, Materijali za mlade matematičare, sv. 16, 1984, Beograd, (koautor)

 6. Nesvojstveni integral, Nastava matematike, XXXVII, br. 1, 1991, Beograd

 7. O analogonima Lagranžove teoreme o srednjoj vrednosti, Nastava matematike, XXXVIII, br. 1, 1992, Beograd

 8. Smena promenljivih kod Lebegovog integrala, Nastava matematike, XL, br. 1-2, 1994, Beograd

 9. Izoperimetrijski problem, Tangenta, br. 1, 1995, Novi Sad

 10. 36. Međunarodna matematička olimpijada, Tangenta, br. 2, 1995, Novi Sad

 11. The Orchard Problem, Quantum, No 3, Vol 6, 1996, 17-18.

 12. Diferencijabilnost implicitne funkcije, Nastava matematike, XLI, br. 3-4, 1996, Beograd

 13. Problem 10535, American Mathematical Monthly, No 6, 1996 (koautor J. Vukmirović)

 14. Međunarodne i balkanske matematičke olimpijade, Materijali za mlade matematičare, sv. 32, 1996, Beograd (koautor)

 15. U dalekom Bombaju (37. IMO), Tangenta, br. 5, 1996, Novi Sad (koautor V. Petrović)

 16. IX & XIX International Mathematical Olympiads, Materijali za mlade matematičare, sv. 33, 1997, Beograd (koautor V. Mićić)

 17. Neprekidnost i diferencijabilnost konveksnih funkcija, Nastava matematike, XLIV, br. 3-4, 1999, Beograd

 18. Podeljene razlike, Nastava matematike, XLVI, br. 3-4, 2001, Beograd

 19. Jedan fantastičan zadatak, Nastava matematike, XLVI, br. 3-4, 2001, Beograd

 20. 44. Internacionalna matematička olimpijada, Tangenta, br. 33, 2003, Kragujevac-Beograd (koautor Đ. Dugošija)

 21. Bilteni sa takmičenja mladih matematičara SR Srbije 1977, 1981, 1983-1997 (koautor)

Saopštenja na naučnim skupovima

 1. 7. Kongres matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije: Linearni problem optimalnog upravljanja, 1980, Bečići

 2. I savezni simpozijum iz geometrije: Orijentacija apsolutnog prostora Sn, 1981, Beograd

 3. IV savezni simpozijum iz geometrije: Konveksni omotač konačnog skupa tačaka u ravni, 1983, Opatija

 4. 12th IFIP Conference on system modeling and optimization: Maximum Principle for the Optimal Control Problem on the Unbounded Interval, 1985, Budimpešta

 5. First international conference on industrial and applied mathematics: Necessary Conditions in a Problem of Calculus of Variations, 1987, Pariz

 6. XV SYM-OP-IS: Linearni problem optimalnog upravljanja u ravni, 1988, Brioni

 7. XVI SYM-OP-IS: Još o linearnom problemu optimalnog upravljanja s pokretnim krajevima, 1989, Kupari

 8. IWAA, the fourth annual meeting: Separation Property of the Family of Convex Sets, 1990, Kupari

 9. Konferencija za primenjenu matematiku: Opšti Bolzin problem sastavnog tipa u teoriji optimalnog upravljanja, 1993, Tivat

 10. 9. Kongres matematičara Jugoslavije: On the Construction of Cramer's Polygon, 1995, Petrovac

 11. 9. Kongres matematičara Jugoslavije: Convex Functions and Isoperimetric Problem, 1995, Petrovac

 12. 4th Symposium on Mathematical Analysis and its applications: Counterexamples for the Relation Between Convexity and Nonexpansiveness, 1997, Aranđelovac

 13. IV Conference on Mathematical Methods in Operations Research: Simplest Problem of Calculus of Variations with Quadratic Function, 1997, Sozopol, Bulgaria

 14. Internationl Conference dedicated to the 90th Anniversary of L. S. Pontryagin (1908-1998): The application of tent theory in the proofs of the Pontryagin maximum principles, 1998, Moskva, Rusija

 15. XXV SYM-OP-IS: Neophodni uslovi za glatke i konveksne probleme, 1998, Herceg Novi

 16. 10. Kongres matematičara Jugoslavije: Diferencijabilnost maksimalnog rešenja diferencijalne jednačine po upravljajućoj funkciji, 2001, Beograd

 17. XXX SYM-OP-IS: Ponovni susret sa implicitnom funkcijom, 2003, Herceg Novi

 

POČETAK

KATEDRA    NASTAVA     NAUKA     ZAPOSLENI     ZA STUDENTE