ENGLISH

 

 

Biografija

Predmeti

Bibliografija

 

MATEMATIČKI FAKULTET

UNIVERZITET U BEOGRADU

 
Boško Jovanović

Adresa

Matematički fakultet

 

Univerzitet u Beogradu

 

Studentski trg 16, P. P. 550

11000 Beograd, Srbija

Telefon

+381 11 2027 853

Email

bosko@matf.bg.ac.rs

Godina rođenja

1946.

Mesto rođenja

Beograd, Srbija

Državljanstvo

Srbija 

 

Biografija

Boško Jovanović, redovni profesor, rođen je 1946. godine u Beogradu. Diplomirao je na Grupi za matematiku PMF u Beogradu 1969. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 1971. i doktorirao 1976. u oblasti matematičkih nauka. Školske 1972/73 bio je na specijalizaciji na Fakultetu za numeričku matematiku i kibernetiku Moskovskog državnog univerziteta "Lomonosov". Godine 1988. proveo je mesec dana na studijskom boravku na Univerzitetu u Oksfordu. Za asistenta u Institutu za matematiku PMF izabran je 1969, za docenta 1977, za vanrednog profesora 1983. i za redovnog profesora 1989. godine. Objavio je preko 140 radova u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i preko 40 u zbornicima radova. Učestvovao je na većem broju naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, na kojima je održao više od 30 predavanja po pozivu i preko sto saopštenja. Održao je veći broj predavanja po pozivu na inostranim univerzitetima (MGU "Lomonosov" (Moskva), Karlov univerzitet (Prag), Universidad de Zaragoza (Spain), Univerzitet Ruse (Bugarska) itd.), kao i na skoro svim domaćim univerzitetima i mnogim univerzitetima bivše Jugoslavije. Objavio je 9 knjiga, od toga tri monografije. Bio je urednik jednog zbornika radova, dva posebna broja časopisa CMAM i jednog posebnog broja časopisa Publ. Inst. Math. Na PMF odnosno Matematičkom fakultetu u Beogradu predavao je: numeričku analizu I i II (IA, IB, IIA, IIB), uvod u numeričku matematiku, uvod u numeričku analizu, parcijalne jednačine, distribucije i parcijalne jednačine (A, B), matematiku (za biologe), matematiku I, privrednu matematiku, elementarnu matematiku sa seminarom. Takođe je držao pet specijalnih kurseva (uvod u teoriju diferencijskih shema, varijaciono-diferencijske metode, metoda graničnih elemenata, asimptotske metode, metoda konačnih razlika) i više kurseva na poslediplomskim, master i doktorskim studijama. Na Fakultetu organizacionih nauka predavao je matematiku I i II a na PMF u Kragujevcu parcijalne i integralne jednačine i numeričku matematiku. Održao je više poslediplomskih kurseva iz numeričke matematike na drugim fakultetima i univerzitetima (na Grupi za fizičku hemiju PMF, Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci i Građevinskom fakultetu u Beogradu). Niz godina je držao nastavu u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Rukovodio je izradom većeg broja doktorskih disertacija i magistarskih radova. Bio je šef Katedre za numeričku matematiku i optimizaciju i član Veća naučnih oblasti prirodno-matematičkih nauka Beogradskog univerziteta, član je Matičnog odbora za matematiku Ministarstva nauke, član redakcionih odbora časopisa Publications de l'Institut Mathématique, Matematički vesnik, Computational Methods of Applied Mathematics (Minsk, Belarus), Kragujevac Journal of Mathematics i Bulletin of Society of Mathematicians (Banja Luka). Član je AMS i GAMM i referent referativnih časopisa Mathematical Reviews i Zentralblatt für Mathematik. Oblast naučnog rada: numerička matematika i parcijalne diferencijalne jednačine.

 

Predmeti u školskoj 2013-14. godini

  • Distribucije i parcijalne jednačine A, B (IV godina, modul 1MM)

  • Numerička analiza II A, B (IV godina, modul 1MP)

  • Parcijalne jednačine (IV godina, modul 1MP)

  • Metoda konačnih elemenata (Master studije, modul 2MP)

  • Odabrana poglavlja PDJ (Master studije, modul 2MM)

 

POČETAK

KATEDRA    NASTAVA     NAUKA     ZAPOSLENI     ZA STUDENTE