Redni
broj 
*1  NAZIV PREDMETA  SEMESTAR  *2
1 2 3 4 5 6 7 8
9.1 OS Analiza I  4+4+2 4+4+2 PU
9.2 OS Linearna algebra 3+3+2 2+2+1 PU
9.3 OS Osnovi programiranja 2+2+2 2+2+2 PU
9.4 OS Analitička geometrija 1+1+1 2+2+1 PU
9.5 OS Analiza II 4+4+2 4+4+2 PU
9.6 OS Algebra I 2+2+1 2+2+1 PU
9.7 OS Osnovi geometrije 2+2+1 2+2+1 PU
9.8 OS Osnovi računarskih sistema 2+2+1 2+2+1 PU
9.9 US Realne i kompleksne funkcije 2+2 2+2 PU
9.10 US Diferencijalne i integralne
jednačine
2+2 2+2 PU
9.11 US Nacrtna geometrija 2+2 2+2 PU
9.12 US Uvod u numeričku matematiku 2+2+1 PU
9.13 OS Metodika nastave matematike I 2+2 2+2 PrU
9.14 OS Strani jezik I* 1+1 1+1 PU
9.15 OS Uvod u filozofiju 2+0 2+0 U
9.16 US Matematička logika 2+0 2+0 PU
9.17 OS Verovatnoća i statistika 2+2 2+2 PU
9.18 US Psihologija 2+0 U
9.19 US Pedagogija 2+0 U
9.20 OS Metodika nastave matematike II 2+2 2+2 PrU
9.21 OS Metodika nastave računarstva 2+2 2+2 PrU
9.22 OO Strani jezik II* 1+1 1+1 U
Nedeljni zbir časova 27 26 25 25 20 23 18 18
*1  Vrsta predmeta: OS-opšte stručni, OO-opšte obrazovni, US usko-stručni
*2  Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U usmeni, PrU-praktični i usmeni
Ne ulazi u nedeljni zbir časova