Redni
broj 
*1  NAZIV PREDMETA  SEMESTAR  *2
1 2 3 4 5 6 7 8
5.1 OS Analiza I  4+4+2 4+4+2 PU
5.2 OS Linearna algebra 3+3+2 2+2+1 PU
5.3 OS Osnovi programiranja 2+2+2 2+2+2 PU
5.4 OS Analitička geometrija 1+1+1 2+2+1 PU
5.5 OS Diferencijalne jednačine 2+2 2+2 PU
5.6 OS Osnovi računarskih sistema 2+2 2+2 PU
5.7 OS Uvod u numeričku matematiku 2+2 PU
5.8 OS Analiza II 4+4 4+4 PU
5.9 OS Algebra I 2+2 2+2 PU
5.10 OS Osnovi geometrije 2+2 2+2 PU
5.11 OO Uvod u filozofiju 2+0 2+0 U
5.12 US Racionalna mehanika 4+4 4+4 PU
5.13 OS Analiza III 2+2 2+2 PU
5.14 OS Nacrtna geometrija 2+2 2+2 PU
5.15 OS Kompleksne funkcije 2+2 PU
5.16 OS Metodika nastave 2+0 2+0 PU
5.17 OO Strani jezik I* 1+1 1+1 PU
5.18 OO Pedagogija 2+0 U
5.19 US Mehanika kontinuuma 2+2 4+4 PU
5.20 US Računska mehanika 2+2 2+2 PU
5.21 US Statika i otpornost materijala 2+2 4+4 PU
5.22 US Teorija oscilacija i stabilnost
kretanja
2+2 2+2 PU
5.23 US Mehanika fluida 2+2 2+2 PU
5.24 OS Verovatnoća i statistika 2+2 2+2 PU
5.25 US Algoritmi i matematička
logika
2+0 PU
5.26 US Analitička dinamika - Teorija
elastičnosti
2+2 2+2 PU
5.27 OS Izborni predmet** 2+2 PU
5.28 OO Strani jezik II* 1+1 1+1 PU
Nedeljni zbir časova 27 26 24 28 30 32 30 32
*1  Vrsta predmeta: OS-opšte stručni, OO-opšte obrazovni, US usko-stručni
*2  Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U usmeni
Ne ulazi u nedeljni zbir časova
**  Izborni predmeti: Teorija relativnosti, Magnetohidrodinamika, Teorija upravljanja kretanjem, Teorija optimalnog upravljanja.