Redni
broj 
*1  NAZIV PREDMETA  SEMESTAR  *2
1 2 3 4 5 6 7 8
4.1 OS Analiza I 4+4+2 4+4+2 PU
4.2 OS Linearna algebra 3+3+2 2+2+1 PU
4.3 OS Osnovi programiranja 1., 2.,   3. tok 2+2+2 2+2+2 PU
4.4 OS Analitička geometrija 1+1+1 2+2+1 PU
4.5 OS Analiza II 4+4+2 4+4+2 PU
4.6 OS Algebra I 2+2+1 2+2+1 PU
4.7 OS Osnovi geometrije 2+2+1 2+2+1 PU
4.8 OS Osnovi računarskih sistema  2+2+1 2+2+1 PU
4.9 OS Uvod u numeričku matematiku  2+2+1 PU
4.10 OS Teorija realnih i kompleksnih 
funkcija 
2+2 2+2 PU
4.11 OS Nacrtna geometrija 2+2 2+2 PU
4.12 OS Numeričke metode 2+2 2+2 PU
4.13 US Teorija algoritama, jezika i 
automata 
2+2 2+2 PU
4.14 US Programski jezici  2+2 2+2 PU
4.15 US Prevodioci i interpretatori  2+2 2+2 PU
4.16 US Programski sistemi  2+2 2+2 PU
4.17 OO Strani jezik 1* 1+1 1+1 PU
4.18 OO Uvod u filosofiju 2+0 2+0 U
4.19 OO Pedagogija 2+0 U
4.20 OS Diferencijalne jednačine 2+2 2+2 PU
4.21 OS Verovatnoća i statistika 2+2 2+2 PU
4.22 OS Matematička logika u 
računarstvu
2+2 2+2 PU
4.23 US Baze podataka 2+2 2+2 PU
4.24 US Mikroračunari sa primenama u
obrazovanju
2+2 2+2 PU
4.25 US Istorija i filozofija matematike i
računarstva
2+0 2+0 U
4.26 OS Metodika nastave matematike
i računarstva
2+0 2+0 U
4.27 OS Izborni predmet** 2+2 2+0 PU
4.28 OS Strani jezik 2* 1+1 1+1 PU
Nedeljni zbir časova 27 26 25 30 32 32 30 30
*1  Vrsta predmeta: OS-opšte stručni, OO-opšte obrazovni, US usko-stručni
*2  Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U usmeni
Ne ulazi u nedeljni zbir časova
**  Izborni predmeti: Primena računara, Veštačka inteligencija, Računarska grafika, Računarske mreže, Višeprocesorski računari i paralelni algoritmi, funkcionalno programiranje i Veb aplikacije, Osnovi astronomije, Mehanika.