Redni
broj 
*1  NAZIV PREDMETA  SEMESTAR  *2
1 2 3 4 5 6 7 8
2.1 OS Analiza I  4+4+2 4+4+2 PU
2.2 OS Linearna algebra 3+3+2 2+2+1 PU
2.3 OS Osnovi programiranja 2+2+2 2+2+2 PU
2.4 OS Analitička geometrija 1+1+1 2+2+1 PU
2.5 OS Analiza II 4+4+2 4+4+2 PU
2.6 OS Algebra I 2+2+1 2+2+1 PU
2.7 OS Osnovi geometrije 2+2+1 2+2+1 PU
2.8 OS Osnovi računarskih sistema 2+2+1 2+2+1 PU
2.9 OS Uvod u numeričku matematiku  2+2+1 PU
2.10 US Konveksna analiza 3+1 PU
2.11 US Kompleksne funkcije 2+2 PU
2.12 US Analiza III 2+2 4+2 PU
2.13 US Numerička analiza I 2+2 2+2 PU
2.14 US Matematičko programiranje 2+2 2+2 PU
2.15 OS Diferencijalne i integralne
jednačine
2+2 2+2 PU
2.16 OS Nacrtna geometrija 2+2 2+2 PU
2.17 OS Matematička logika 2+0 PU
2.18 OO Strani jezik I* 1+1 1+1 PU
2.19 OS Uvod u filozofiju 2+0 2+0 U
2.20 OO Pedagogija 2+0 U
2.21 US Operaciona istraživanja 2+0 PU
2.22 US Jednačine matematičke fizike 2+2 PU
2.23 OS Verovatnoća i statistika 2+2 2+2 PU
2.24 US Numerička analiza II 2+2 2+2 PU
2.25 US Varijacioni račun i optimalno
upravaljanje
3+1 3+1 PU
2.26 US Numeričke metode optimizacije 2+2 2+2 PU
2.27 OS Metodika nastave matematike
i računarstva
2+0 2+0 U
2.28 OO Strani jezik II* 1+1 1+1 PU
2.29 OS Izborni predmet** 2+0 U
2.30 US Parcijalne jednačine 2+0 U
Nedeljni zbir časova 27 26 25 30 32 30 26 24
*1  Vrsta predmeta: OS-opšte stručni, OO-opšte obrazovni, US usko-stručni
*2  Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U usmeni
Ne ulazi u nedeljni zbir časova
**  Izborni predmeti: Eliptičke diferencijalne jednačine, Teorija uopštenih funkcija i parcijalne jednačine, Izabrana poglavlja numeričke analize, Izabrana poglavlja optimizacije, Nelinearna funkcionalna analiza, Asimptotska analiza, Višekriterijumska analiza, Višekriterijumska optimizacija, Osnovi atronomije, Mehanika.