Redni
broj 
*1  NAZIV PREDMETA  SEMESTAR  *2
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1 OS Analiza I 4+4+2 4+4+2 PU
1.2 OS Linearna algebra 3+3+2 2+2+1 PU
1.3 OS Osnovi programiranja 2+2+2 2+2+2 PU
1.4 OS Analitička geometrija 1+1+1 2+2+1 PU
1.5 OS Analiza II 4+4+2 4+4+2 PU
1.6 OS Algebra I 2+2+1 2+2+1 PU
1.7 OS Osnovi geometrije 2+2+1 2+2+1 PU
1.8 OS Osnovi računarskih sistema 2+2+1 2+2+1 PU
1.9 OS Uvod u numeričku matematiku 2+2+1 PU
1.10 US Analiza III 3+2 3+2 PU
1.11 US Algebra II 2+2 2+2 PU
1.12 US Topologija 2+2 2+2 PU
1.13 US Kompleksna analiza 2+2 2+2 PU
1.14 OS Diferencijalne i integralne
jednačine
2+2 2+2 PU
1.15 OS Nacrtna geometrija 2+2 2+2 PU
1.16 OS Strani jezik I 1+1 1+1 PU
1.17 OO Pedagogija 2+0 U
1.18 OS Uvod u filozofiju 2+0 2+0 U
1.19 US Matematička logika 2+0 2+0 PU
1.20 OS Verovatnoća i statistika 2+2 2+2 PU
1.21 US Distribucije i parcijalne
jednačine
3+2 3+2 PU
1.22 US Diferencijalna geometrija 2+2 2+0 PU
1.23 OS Metodika nastave matematike
i računarstva
2+0 2+0 U
1.24 OS Istorija i filozofija matematike 2+0 2+0 U
1.25 OS Izborni predmet** 2+2 2+2 PU
1.26 OO Strani jezik II* 1+1 1+1 PU
1.27 US Algebarska topologija 2+0 PU
Nedeljni zbir časova 27 26 25 30 29 31 25 25
*1  Vrsta predmeta: OS-opšte stručni, OO-opšte obrazovni, US usko-stručni
*2  Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U usmeni
Ne ulazi u nedeljni zbir časova
**  Izborni predmeti: Liove grupe, Hiperbolička geometrija, Izometrije, Fazi skupovi, Teorija Morsa, Algebarska topologija II, Analiza IV, Izabrana poglavlja teorije funkcija, Kompleksne mnogostrukosti, Geometrijska teorija funkcija, Funkcije više kompleksnih promenljivih, Eliptičke diferencijalne jednačine, Kvalitativna teorija diferencijalnih jednačina, Teorija stabilnosti diferencijalnih jednačina, Linearni topoloski prostori, Geometrija Banahovih prostora, Banahove algebre, Spektralna teorija linearnih operatora, Sprektralna teorija diferencijalnih operatora, Nesamokonjugovani operatori, Teorija nepokretne tačke, Teorija distribucija, Nelinearna funkcionalna analiza, Diferencijalni i integralni račun na diferencijabilnim mnogostrukostima, Teorija brojeva, Teorija mere, Asimptotska analiza, Nestandardna analiza, Harmonijska analiza, Matematičke metode kvantne mehanike, Odabrana poglavlja algebre, Odabrana poglavlja matematičke logike, Odabrana poglavlja opšte topologije, Osnovi astronomije, Mehanika.