PREDGOVOR

1.3 Grčki matematičar Apolonios iz Perge u Pamfiliji, koji je živeo od 250-te godine pre naše ere, dobio je matematičko obrazovanje u Egiptu, u Aleksandriji, a zatim je radio u Aleksandriji, Pergamonu i Efesu. Sem svog čuvenog dela o konusnim presecima( $\chi\omega\nu\iota\chi\acute{\alpha}$), napisao je još i druga dela geometrijskog sadržaja. Sa jednim od njegovih radova - $\pi\epsilon\rho\acute{\iota}\quad \widetilde{\epsilon}\pi\alpha\varphi\varpi\nu$ - koji nije došao do nas u originalu, upoznao nas je poznati matematičar Papos, koji je živeo u trećem veku posle naše ere u Aleksandriji i koji je poznat po svojoj matematičkoj zbirci - $\sigma\upsilon\nu\alpha\gamma\omega\gamma\acute{\eta}$. Prema Paposovim podacima sadržaj Apolonijevog dela je uspostavio matematičar Vij$\acute{e}$ta (Vi$\acute{e}$te,1540-1603) u čijoj redakciji - De tactionibus - su i poznatih deset čuvenih Apolonijevih zadataka o dodiru krugova. Od tih zadataka naročito je poznat zadatak o krugu koji dodiruje tri data kruga. Taj zadatak je bio predmet metodske analize od strane više geometara u toku od Apolonijevog vremena do našeg dana.
1.3 Pošto nije poznata tačna klasična forma izlaganja sadržaja ovog Apolonijevog rada, slobodni smo ovde radi dublje sistematizacije i jednostavnijeg teksta uvesti kako nove oznake, tako i strožiju podelu, tako da tekst svakog zadatka ima analizu, konstrukciju, dokaz i diskusiju. Geometrijski materijal, na kojem se osnivaju iznesena rešenja, elementaran je.
Kao izvesno proširenje običnog školskog materijala uvedeni su samo ovi pojmovi:

  1. Pojam potencije (stepena) tačke u odnosu na krug
  2. Pojam radikalne ose dva data kruga
  3. Pojam radikalnog centra.
1.3 Na kraju članka naveden je i spisak, manje poznatih, matematičara, koji su se bavili Apolonijevim zadacima.
A.B.

2005-04-12