Dr.Nadežda Pejović
zvanje: Vanredni profesor

predmeti (2007/2008): bibliografija: [dvi] [ps]

odabrani naučni radovi:N.Pejović, J.Vondrak:
ATMOSPHERIC EXCITATION OF EARTH'S ROTATION: COMPARISON OF THE SPECTRUM OF THE LENGTH-OF-DAY AND AXIAL COMPONENT OF THE ANGULAR MOMENTUM FUNCTION OF THE ATMOSPHEREN.Pejović:
EARTH'S MODEL WITH VARIABLE CHANDLER'S FREQUENCY

e-mail: nada@matf.bg.ac.yu


Biografski podaci. Nadežda Pejović (dev. Matorčević) rodjena je 1952. u Pudarcima kod Grocke. Gimnaziju je završila 1971. u Beogradu. Diplomirala je astronomiju 1976. na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) u Beogradu. Na istom fakultetu odbranila je magistarsku tezu Prilog izučavanju kretanja Zemljinih polova 1984 i doktorsku disertaciju Globalna atmosferska cirkulacija i Zemljina rotacija 1989. Zaposlila se 1978. kao asistent-pripravnik na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a za vanrednog profesora izabrana je 1996. Više puta je bila na studijskim boravcima na Opservatoriji Ondrejov kod Praga i na naučnom usavršavanju na Astronomskom institutu čehoslovačke akademije nauka u Pragu (1985-1986). Tamo je radila doktorsku disertaciju pod rukovodstvom dr Jana Vondraka, tada predsednik Komisije za Zemljinu rotaciju IAU (Medjunarodne astronomske unije), a sada predsednik prve (Fundamentalna astronomija) od 12 divizija IAU. Nadežda Pejović pored doktorske disertacije i magistarskog rada ima objavljena 32 naučna rada. Od toga 4 rada su na SCI listi, 11 u drugim medjunarodnim časopisima i 17 u domaćim. Radovi Dr Nadežde Pejović citirani su u domaćim i inostranim naučnim časopisima, na primer, u Science Citation Indeks njeno ime registrovano je 17 puta. Učestvovala je na 26 naučna skupa, od toga 14 na medjunarodnim i 12 na domaćim. Bila je učesnik na 8 naučnih i tehnoloških projekata, od toga na 3 medunarodna i 5 domaćih. Rukovodila je jednim medunarodnim i jednim domaćim projektom.

Nastavna delatnost. Od izbora za nastavnika 1989. na PMF-u predaje opšte i specijalne kurseve astronomije studentima astronomije, matematike i fizike na redovnim i posdiplomskim studijama: Opšta astronomija, Zvezdani sistemi, Osnovi astrofizike, Teorija Zemljine rotacije, Geodetska astronomija (za studente geodezije na Gradjevinskom fakultetu u Sarajevu, 1990-1992). Rukovodila je izradom jedne doktorske disertacije, u okviru medjunarodnog projekta Hiparkos, a rukovodila je i izradom dve magistarske teze. Napisala je skripta Opšta astronomija, prevela je (sa S. šeganom i Z. ćatovićem) univerzitetski udžbenik Sferna astronomija Robina Grina. Zajedno sa S. šeganom napisala je univerzitetskog udžbenika Osnovi astronomije.

Ostale aktivnosi. Bila je član Saveta Matematičkog fakulteta (MF), član Upravnog odbora MF i šef Katedre za astronomiju (1999-2003), član Naučnog veća Astronomske opservatorije u Beogradu. član je Komisije MF za izgradnju Astronomske stanice na Vidojevici kod Prokuplja, Upravnog odbora astronomskog društva Magelanov oblak iz Prokuplja, Nacionalnog komiteta astronoma Srbije, Evropskog astronomskog društva i Medjunarodne astronomske unije. Bila je predsednik Nacionalnog Olimpijskog komiteta DAS-a. Organizovala je po prvi put pripreme juniorske Olimpijske ekipe za medjunarodnu Olimpijadu iz astronomije, ekipa je donela 2 medalje iz Pekinga 2005. Držala je predavanja u Istraživačkoj stanici Petnica, na Kolarčevom narodnom univerzitetu, radiju i televiziji.. Dobila je od Opštine Prokuplje 2006. Zahvalnicu za doprinos za izgradnju nove opservatorije na Vidojevici kod Prokuplja.

Izabrana bibliografija

1. Vondrak, J., Pejović, N.: Atmospheric excitation of the polar motion: comparison of polar motion spectrum with spectra of atospheric effective angular momentum functions, Bull. Astron.Inst. Czechosl. 39, 1988, 172-185.
2. Pejović, N., Vondrak, J.: Polar motion: observations and atmospheric excitation, 6th International Symposium Geodesy and Physics of the Earth. Potsdam, 1988, Veroff. Zentralinst. Phys., Erde, 1989.
3. Pejović, N.; Vondrak, J.: Atmospheric excitation of Earth's rotation: comparison of the spectrum of length-of-day and axial component of the angular momentum function of the atmosphere, Bull. Astron. Inst. Czechosl. 40, 1989, 382-393.
4. Pejović, N.: Earth's model with variable Chandler's frequency, Bull. Astron. Inst. Czechosl. 41, 1990, 158-166.
5. S. Ninković, N. Pejović, ž. Mijajlović; Astronomical station at Vidojevica, ASP (Astronomical Society of the Pacific), Vol. 370, 2007, 308-312.
6. G. Damljanović, N. Pejović, Ground-based latitude data and the improved reference frame, Publ. Astron. Obs. Belgrade, Vol. 80, 2006, 325-326.
7. N. Pejović, ž. Mijajlović; The Project ASV, (invited talk), The 5th Bulgarian-Serbian Conf. on Astron. and Space science, May 9-12, 2006, Sofia/Bulgaria, (ed. M. Tsvetkov at all), Heron Press, Sofia, 2006, str. 9.
8. ž. Mijajlović, N. Pejović, Non-Archimedean methods in Cosmology, AIP (American Institute of Physics), Vol. 895, 2007, 317-320.
9. S. Ninković, N. Pejović, On the motion in the Local group of Galaxies, AIP Vol. 895, 2007, 321-324.
10. ž. Mijajlović, N. Pejović, S. Ninković, Nonstandard Representations of Processes in Dynamical Systems, AIP, Vol. 934, 2007, 151-157.
11. N. Pejović, Sferna trigonometrija Riste Karljikovića, Publ. Astron. Soc. "Rudjer Bošković", Vol. 7, 2007, 189-198.
12. N. Pejović, Digitalizacija gimnazijskih udžzbenika Riste Karljikovića, NCD Review, Vol. 11, 2007, 48-56.