Dr.Ištvan Vince
zvanje: Vanredni profesor

predmeti (2001/2002): termin: četvrtak, od 13 do 15 časova u učionici 809.

bibliografija: [dvi] [ps]

e-mail: ivince@matf.bg.ac.yu

biografija:
Ištvan I. Vince rođen je 23. 10. 1947. godine u Bogojevu, gde je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Subotici 1966. godine, a diplomirao je na Grupi za astronomiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu 1971. godine. Od 1972. godine radi na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu u Naučnoj jedinici za astrofiziku.
Poslediplomske studije završio je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu 1981. godine kada je odbranio magistarski rad pod naslovom Pomeranje telurskih linija u Sunčevom spektru. Doktorirao je takodje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu 1986. godine, sa tezom Uticaj sudarnih procesa na limb-efekt. U zvanje višeg naučnog saradnika izabran je 1991. godine, a za naučnog savetnika izabran je 1995. godine.

1989. godine postavljen je za vršioca dužnosti Direktora Astronomske opservatorije u Beogradu.
Od 1990. do 1993. godine je bio direktor Astronomske opservatorije. 1994. godine, posle isteka direktorskog mandata, ponovo je postavljen za vršioca dužnosti Direktora.


Od 1991. do 1997. godine je rukovodio podprojektom Fizika atmosfera i omotača zvezda. Od 1993. godine je šef Naučne jedinice za astrofiziku na Astronomskoj opservatoriji.

Niz godina je bio rukovodilac Jugoslovensko-francuskog istraživačkog zadatka istraživanja Sunca. 1998. godine započeo je zajednički istraživački rad na izučavanju nekih Fraunhoferovih linija Sunca sa Krimskom astrofizičkom opservatorijom. Od 1999. godine radi na osposobljavanju Coude spektrografa velikog koronografa Sunčeve opservatorije u Debrecenu u Madjarskoj radi uvodjenja tog spektrografa u posmatranje Fraunhoferovih linija istraživačkog programa Astronomske opservatorije u Beogradu.

Na poslediplomskim studijama Katedre za astronomiju u Beogradu vodi predmet Metode i tehnika posmatranja Sunca od 1987. godine. U I semestru 1992/93 školske godine na Katedri za astronomiju Budimpeštanskog Univerziteta kao pozvani profesor je držao predavanja za studente četvrte i pete godine studija iz metode posmatranja Sunca i teorije sunčeve strukture. U I semestru 1994/5. školske godine je držao dvomesečni, a u II semestru 1997/98 školske godine tromesečni kurs iz Praktične astrofizičke spektroskopije na doktorskim studijama Katedre za astronomiju u Budimpešti. U II semestru 1999/2000 školske godine je držao predavanja iz praktične astrofizičke spektroskopije na III, IV, V godini i na doktorskim studijama na Katedri za astronomiju Budimpeštanskog Univerziteta i pripremio je nastavni plan radi uvodjenja tog predmeta kao obaveznog na redovnim studijama te Katedre.

1993. godine je izabran u zvanje vanrednog profesora na Matematičkom fakultetu u Beogradu, gde od tada drži predavanja na redovnim studijama iz predmeta Praktična astrofizika. Bio je rukovodilac magistarskog rada pod naslovom Analiza IUE spektara zvezde μ Cephei i Odredjivanje osetljivosti Fraunhoferovih linija na promene fotosferskih karakteristika. Trenutno vodi jednu magistarsku i jednu doktorsku tezu. Bio je rukovodilac većeg broja diplomskih radova za srednju školu i seminarskih radova za fakultet iz oblasti astronomije. Bio je član komisije za čitanje i odbranu četiri magistarske i dve doktorske teze.

Od 1993. godine do 1996. godine je član, a od 1996. godine do 1999. godine predsednik Nacionalnog komiteta astronoma Jugoslavije.

Bio je član naučnog organizacionog komiteta naučnih skupova:
XVI Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases,
XVII Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases,
The X National Conference of Yugoslav Astronomers,
The XI National Conference of Yugoslav Astronomers,
The XII National Conference of Yugoslav Astronomers,
1st Yugoslav Conference on Spectral Line Shapes,
2nd Yugoslav Conference on Spectral Line Shapes,
3rd Yugoslav Conference on Spectral Line Shapes.
Za 4th Yugoslav Conference on Spectral Line Shapes je izabran za presednika naučnog komiteta. Bio je jedan od organizatora naučnog skupa The First Hungarian-Yugoslav Astronomical Conference.

član je izdavačkog saveta Bulletine Atronomique de Belgrade, odn. sadašnjeg Serbian Astronomical Journal-a, Publications de l'Opservatoire Astronomique da Belgarde. član je društva astronoma Srbije, društva astronoma Madjarske, osnivački član je Evropskog astronomskog društva (European Astronomical Society), Naučnog društva vojvodjanskih Madjara, i član je Komisije 12 Medjunarodne astronomske unije. Bio je spoljni član Američkog astronomskog društva. Predstavnik je Jugoslavije u Zajedničkoj organizaciji Sunčevih posmatranja (Jont Organization of Solar Observations -- JOSO) i član je Radne Grupe 1 za ukupnu, blisku ultraljubičastu, vizuelnu i infracrvenu radijaciju Sunca u okviru SOLERS22 (Solar Electromagnetic Radiation Study for Solar Cycle 22) organizacije za pra\'cenje promene Sunčeve radijacije.

Organizovao je dve naučne ekspedicije za posmatranje pomračenja Sunca: 1991. godine u Meksiku (neuspela ekspedicija) i 1999. godine u Jugoslaviju, Bugarsku, Madjarsku i Rumuniju (ostvarene su samo ekspedicije u Jugoslaviju i Bugarsku).

Do sada je samostalno i u saradnji sa drugim autorima objavio oko 130 naučna i stručna rada. Učestvovao je sa naučnim saopštenjima na brojnim medjunarodnim i domaćim skupovima. Održao je veliki broj predavanja širom Jugoslavije (Beograd, Subotica, Novi Sad, Valjevo, Niš, Bečej, Zrenjanin itd.) i u inostranstvu (Pariz, Budimpešta, Prag, Debrecen, Kiskunhalas itd.)