Dr.Mike Kuzmanoski
zvanje: Redovni profesor

predmeti (2001/2002): bibliografija: [dvi] [ps]

odabrani naučni radovi:M.Kuzmanoski, Z.Knežević:
ASTERIOD CLOSE ENCOUNTERS AND MUTUAL PERTURBATIONSM.Kuzmanoski, Z.Knežević:
CLOSE ENCOUNTERS WITH LARGE ASTEROIDS IN THE NEXT 50 YEARS

e-mail: mike@matf.bg.ac.yu

biografija:
Rođen je 1947. godine u Oreoecu, Republika Makedonija. Diplomirao je 1970, a magistrirao 1973. godine na Astronomskoj grupi PMF u Beogradu. Doktorirao je u oblasti astronomskih nauka na Univerzitetu u Beogradu, 1980. godine. Za asistenta PMF u Beogradu izabran je 1971. i vodio je vežbe iz Opšte astronomije, Sferne astronomije, Praktične astronomije i Matematičke obrade astronomskih posmatranja. Za docenta PMF u Beogradu izabran je 1981, za vanrednog profesora 1989, a za redovnog profesora 1998. godine. Predavao je Opštu astronomiju, Sfernu astronomiju, Položajnu astronomiju i Teorijsku astronomiju, a sada predaje Položajnu astronomiju, Teorijsku astronomiju i Nebesku mehaniku i teoriju kretanja Zemljinih veštačkih satelita. Objavio je 22 naučna rada u vodećim inostranim i domaćim časopisima i saopštio 9 radova na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Autor je recenziranog udžbenika Položajna astronomija. Bio je prodekan za finansije OOUR-a za matematiku, mehaniku i astronomiju, a od 1995. godine je šef Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta. Član je Međunarodne astronomske unije.