Ph.D.Olga Atanacković-Vukmanović
title: Associate Proffesor

subjects (2008/2009): bibliography: [dvi] [ps]

selected scientific papers:O.Atanacković-Vukmanović, E.Simonneau:
THE USE OF ITERATION FACTORS IN THE SOLUTION OF THE NLTE LINE TRANSFER
PROBLEM-I. TWO-LEVEL ATOM
O.Atanacković-Vukmanović, L.Crivellari, E.Simonneau:
A FORTH-AND-BACK IMPLICIT Λ-ITERATION

e-mail: olga@matf.bg.ac.yu

biography: (only in Serbian)
Rođena je 1959. godine u Beogradu. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, na grupi za astronomiju (smer: Astrofizika) 1981. godine. Magistarski rad je odbranila 1986. godine, a doktorsku disertaciju 1991. godine, oba iz oblasti astrofizike. Od oktobra 1982. godine do oktobra 1996. godine zaposlena je na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu. Od novembra 1984. do juna 1985. godine kao stipendista francuske vlade nalazi se na specijalizaciji na Institutu za astrofiziku u Parizu. Narednih godina (do 1991) u okviru Programa naučne saradnje sa Francuskom radi na projektu Nove numeričke metode u rešavanju problema prenosa zračenja. Godine 1992. godine izabrana je u zvanje naučnog saradnika, a 1995. godine izabrana je u zvanje docenta. Od oktobra 1996. do danas zaposlena je na Matematičkom fakultetu u Beogradu gde na Katedri za astronomiju drži predavanja iz Opšte astrofizike i Teorijske astrofizike. Do danas je objavila 35 naučnih radova u domaćim i stranim časopisima. Učestvovala je na 6 domaćih i međunarodnih konferencija. Od 1989. godine je član Uređivačkog odbora Biltena Astronomske opservatorije u Beogradu, a od 1992. do 1996. godina bila je urednik Publikacija Astronomske opservatorije u Beogradu. Član je Astronomskog društva "Ruđer Bošković", Društva astronoma Srbije i Evropskog astronomskog društva.